דירוג מעלה 2016

דירוג מעלה מקנה לחברות הגדולות במשק כלים לניהול והטמעה של תחומי האחריות התאגידית. הדירוג מאפשר מדידה שנתית, מיפוי פערים והגדרת יעדים לשיפור ביחס לנורמות והסטנדרטים בישראל.

פאי 2016

להורדת שאלון דירוג מעלה 2016, לחץ כאן.
להורדת מסמך מלווה לדירוג מעלה 2016, לחץ כאן.

למילוי השאלון במערכת המקוונת, לחץ כאן.

תמצית דיווח דירוג מעלה
דירוג מעלה 2016 יאפשר לחברות לפרסם גרסה מצומצמת של דו"ח אחריות תאגידית שתבוסס על הדיווחים שהחברות מגישות לדירוג. מטרת פרסום תמצית הדיווח היא יצירת שכבת גילוי נוספת המשקפת את מחויבות החברה לניהול האחריות התאגידית והשקיפות גם אם טרם פורסם דוח אחריות תאגידית מלא.

לתבנית מוצעת- תמצית דיווח דירוג מעלה, לחץ כאן.