חברה:

טמבור

דירוג 2022: פלטינה+
פלטינה+
מדורגת משנת: 2020
דירוג 2021: פלטינה
קבוצת התייחסות: פרטיות
ענף סביבתי: מוגבר
תחום טיפולומשקל יחסי באחוזים מה נבדק? ציון 2022
15% אתיקה אירגונית וערכי יסוד
 • קוד אתי המותאם לפעילות החברה המפורסם לציבור
 • התייחסות להיבטים אתיים במערכות היחסים עם עובדים, לקוחות וצרכנים
 • תקשור פנימי המקיים שיחה שוטפת של היבטים אתיים
 • בדיקת עמדות של עובדים, לקוחות וצרכנים ונציגי משקיעים ביחס להיבטים אתיים בהתנהלות החברה
 • הכרת ההנחיות הבינלאומיות העדכניות לעסקים בדבר שמירה על זכויות אדם
10
14% עובדים
 • עמידה בחוקי המגן לעובדים
 • מדיניות איזון עבודה פנאי קידום בריאות עובדים
 • הדרכות בנושא התארגנות עובדים
 • התייחסות לעובדים הנדרשים לטפל בהוריהם ובני משפחה (Caregivers)
 • סיוע לעובדים לקראת פיטורים וטיפול והכנה לעובדים בגיל הפנסיה
 • פעולות לתמיכה לעובדים בשכר נמוך
10
9% גיוון והכלה
 • מדידת אחוזי עובדים קיימים ונקלטים חדשים: ערבים, חרדים, אנשים עם מוגבלות, יוצאי אתיופיה
 • אחוזי גיוון בדרגי ניהול
 • הנגשה לאנשים עם צרכים מיוחדים
 • נשים בהנהלה ובדיקת הבדלי שכר בין נשים וגברים
10
10% אחריות ברכש
 • הבטחת תנאיהם של עובדי קבלן כנדרש
 • הכללת היבטים אתיים, איכות סביבה, כחול לבן, עסקים קטנים ועוד במדיניות הרכש
 • בדיקת עמדות ספקים ביחס להיבטים אתיים בהתנהלות החברה
 • קיום דיאלוג ופיתוח יכולות ספקים
10
10% תרומה לקהילה
 • תרומה בכסף/שווה כסף ביחס לרווח/מחזור
 • ניתוח נתוני התרומה: חינוך, בריאות, רווחה וכו'
 • הגדלת התרומה ביחס לשנה חולפת
3
8% מעורבות חברתית של עובדים
 • התנדבות קבועה וחד פעמית של עובדים ומנהלים
 • מדיניות השקעה חברתית
 • פעולות לניהול תכנית התנדבות
5
15%-25% איכות סביבה
 • בדיקת עברות בתחומי איכות סביבה
 • מדיניות וניהול איכות סביבה
 • ניתוח מהותיות של ההשפעות הסביבתיות
 • מדידה וקביעת יעדים: אנרגיה, פסולת, מים ושפכים
9
9% ממשל תאגידי
 • אחוז דירקטורים בלתי תלויים/עצמאיים
 • מדיניות תגמול בכירים ותמהיל כישורים מצרפי בדירקטוריון
5% ניהול ודיווח חברתי סביבתי
 • פרסום דו"ח אחריות תאגידית
 • השקעת משאבים ניהוליים באחריות התאגידית
10
מפתח קידוד ציונים:1
10 92.5 - 100
9 82.5 - 92.5
8 72.5 - 82.5
7 62.5 - 72.5
6 52.5 - 62.5
5 42.5 - 52.5
4 32.5 - 42.5
3 22.5 - 32.5
2 12.5 - 22.5
1 0 - 12.5

הנתונים המפורסמים בדוח זה הם ציונים מקודדים - פומביים של החברה
נתונים פנימיים ניתנים לכל חברה משתתפת בדוח מפורט המצביע על חוזקות ופערים ומציע יעדים לטיפול.

ציון מקודד: הציון המדויק של החברה מקודד לניקוד אבסולוטי בסקאלה של 1-10
פרקים ללא ציון הינם פרקים לא רלוונטיים עבור חברה זו 

הניקוד בפרקי איכות הסביבה: מותאם לאופי הפעילות של החברה

שותפים לדירוג