דירוג 2006

החברות המובילות באחריות תאגידית 2006
בדירוג מעלה 2006 השתתפו 49 חברות בהן: 36 חברות ציבוריות ו-13 חברות פרטיות, ממשלתיות וחברות שנסחרות בחו"ל. 49 החברות מייצגות מחזור כולל של כ-155 מיליארד ש"ח והיקף העסקה של כ-121,000 עובדים במשק הישראלי.

טבלת הדירוג

עובדות ומספרים

דו"ח אנליסט לבחינת ההשפעות הסביבתיות של החברות השונות

דו"ח רואה החשבון המבקר

חוברת דירוג מעלה 2006

שאלון לדוגמא לדירוג מעלה 2006
השאלון המלא והספציפי לכל חברה הינו ממוחשב וניתן למילוי ע"י כל חברה הזכאית להיכלל בדירוג מעלה בהתאם לסיסמא ולשם המשתמש של החברה.