חברה:

רוש

דירוג 2013: פלטינה
פלטינה
מדורגת משנת: 2012
דירוג 2012: פלטינה
קבוצת התייחסות: נסחרות בחו"ל
ענף סביבתי: בסיס
תחום טיפולומשקל יחסי באחוזים מה נבדק? ציון 2013
10% קוד אתי
 • קיים קוד אתי המפורסם לציבור
 • נהלים למניעת שחיתות ומתן שוחד
10
10% הטמעה ואכיפה של הקוד האתי
 • אחוז עובדים העובר הדרכה על הקוד האתי
 • התייחסות לאתיקה אישית בעת קידום והערכת עובדים
10
4.5% בריאות בטיחות ואיזון בסביבת העבודה
 • עמידה בחוגי המגן לעובדים
 • הדרכה למניעת הטרדה מינית
 • מדיניות איזון עבודה
10
4% שרשרת אספקה
 • הבטחת תנאיהם של עובדי קבלן כנדרש
 • החלת כללי האתיקה של החברה על הספקים
9
7% גיוון בתעסוקה(אוכלוסיות בתת תעסוקה: ערבים, חרדים, אנשים עם מוגבלויות, יוצאי אתיופיה, מבוגרים 45+)
 • כמה עובדים חדשים נקלטו בשנה האחרונה, מקרב אוכלוסיות בתת תעסוקה
 • הנגשה לאנשים עם צרכים מיוחדים
 • נשים בהנהלה ובדיקת הבדלי שכר בין נשים וגברים
9
4.5% פיתוח הון אנושי
 • האם קיימת או תתאפשר התארגנות עובדים
 • ביצוע סקר שביעות רצון עובדים, ופרסומו
 • משוב לעובדים והשקעה בפיתוח אישי
10
15% תרומה ומדיניות השקעה חברתית
 • תרומה בכסף ושווה כסף ביחס לרווח / מחזור
 • פרסום מדיניות התרומה
8
5% התנדבות עובדים
 • התנדבות קבועה וחד פעמית של עובדים ומנהלים
10
7%-11.5% איכות סביבה² ניהול ואסטרטגיה
 • מערכת ניהול ליישום מדיניות סביבתית
 • מעורבות עובדים בנושאי איכות סביבה
9
5.5%-8% אקלים ואוויר
 • יעדים לצמצום פליטות מזהמים
 • ביצועי הפחתת אנרגיה ביחס לשנים קודמות
6
5.5%-6% הפחתת פסולת מים ושפכים
 • יעדים לצמצום פסולת, מים ושפכים
 • ביצועים בהפחתת פסולת, מים ושפכים ביחס לשנים קודמות
3
13% ממשל תאגידי
 • אחוז דירקטורים עצמאים / בלתי תלויים
 • מדיניות תגמול בכירים וניהול סיכונים
7% ניהול ודיווח
 • מחויבות הנהה ודירקטוריון לאחריות תאגידית
 • פרסום דוח אחריות תאגידית / קיימות
10
מפתח קידוד ציונים:1
10 92.5 - 100
9 82.5 - 92.5
8 72.5 - 82.5
7 62.5 - 72.5
6 52.5 - 62.5
5 42.5 - 52.5
4 32.5 - 42.5
3 22.5 - 32.5
2 12.5 - 22.5
1 0 - 12.5

הנתונים המפורסמים בדוח זה הם ציונים מקודדים - פומביים של החברה.
נתונים פנימיים ניתנים לכל חברה משתתפת בדוח מפורט
המצביע על חוזקות ופערים ומציע יעדים לטיפול. לשאלון הדירוג המלא

ציון מקודד: הציון המדוייק של החברה מקודד לניקוד אבסולוטי בסקאלה של 1-10
הניקוד בפרקי איכות הסביבה: מותאם לאופי הפעילות של החברה.

שותפים לדירוג
 • S&P מעלות תמיכה בתהליך הדירוג
 • Greeneye אנליזה סביבתית
 • הבורסה לניירות ערך חישוב מדד ת"א מעלה
 • מקינזי המודל החישובי
 • ארנסט אנד יאנג בקרה על הליך הדירוג