הגדרות ומושגים

אחריות חברתית – Corporate Social Responsibility: השגת הצלחות עסקיות בדרכים השומרות על הערכים המוסריים, והמכבדות בני אדם, קהילות ואת הסביבה הטבעית. בכל מקום בו נאמר אחריות חברתית או השפעות חברתיות – הכוונה גם להשפעות סביבתיות, כלכליות ואתיות.

מוצרים: מוצרים המפותחים, מיוצרים, נמכרים או מסופקים על ידי הפירמה. בכל מקום בו נאמר מוצרים, הכוונה היא גם לשירותים.

מחזיקי עניין – Stakeholders : מחזיקי העניין של הפירמה הם כל הקהלים והקבוצות שהפירמה משפיעה עליהם או מושפעת מהם: עובדים, לקוחות, שותפים, ספקים, בעלי מניות, ארגונים חברתיים/סביבתיים, הקהילה, ממסד ארצי ומקומי, וכיו"ב.

פיתוח בר קיימא – Sustainable Development: פיתוח המאזן בין הצרכים הכלכליים, החברתיים והסביבתיים בהווה לבין צורכי הדורות הבאים. עסקים רבים בעולם מאמצים מדיניות סביבתית המכונה "פיתוח בר-קיימא",פיתוח המבטיח שהשימוש במשאבים טבעיים לא יפגע בדורות הבאים או באוכלוסיות אחרות. שילוב של תפישת פיתוח בר-קיימא ברמת האסטרטגיה העסקית מאפשר לפירמות מובילות רבות למזער את השפעתן על הסביבה, תוך הפקת ערך מוסף עסקי והפחתת סיכונים פיננסיים בטווח הארוך.

פעילות הפירמה: לרבות הפעילות העסקית של הפירמה ושל חברות בנות שלה בישראל ומחוץ לישראל.

קוד אתי: כמשמעותו בהצעת חוק לטיפוח אתיקה בארגונים, התשס"ג- 2003

קהילה מקומית: האוכלוסייה אשר גרה בקרבה גיאוגרפית לאתרי החברה ולמפעליה.

קיימוּת (בר-קיימא) – Sustainability: דאגה לדורות הבאים, תפישה כלכלית-חברתית-סביבתית משולבת, הפועלת על-פי עקרון של איזון: בין צורכי אוכלוסיות שונות, בין צורכי הדור הזה לדורות הבאים, ובין שימור הטבע ובריאות המערכות האקולוגיות לבין צורכי פיתוח, רווחה ושגשוג.

תוכנית אתיקה אפקטיבית פנימית: כמשמעותה בהצעת חוק לטיפוח אתיקה בארגונים, התשס"ג – 2003