כנס מעלה 2011

השיח הציבורי המתקיים בחודשים האחרונים מבטא, בין היתר, שינוי משמעותי במערכת היחסים שבין החברות הגדולות בישראל ללקוחותיהן.

במהלך תקופה זו קיימנו דיונים עם ראשי החברות, מנהלי אחריות תאגידית והוועד המנהל של מעלה, אודות מהות השינוי והשלכותיו על תחום האחריות התאגידית ותפקיד "מעלה". בעקבות הדיאלוג הגענו למסקנה כי הכנס השנתי אינו מתכונת המאפשרת את הלמידה והדיון הנדרשים בעת הזו, ולכן החלטנו לבטלו. את "כנס מעלה" תחליף סדרה של "שולחנות עבודה" בנושאים הנמצאים בליבת האחריות התאגידית ומתייחסים גם לשיח החברתי המתהווה.

שלושת המפגשים אשר הוגדרו עד כה יעסקו בנושאים הבאים:
שולחן "הוגנות בעסקים" – הציפייה הצרכנית והאזרחית להוגנות עסקית היא אחת מדרישות היסוד של המחאה. השולחן יגבש תובנות מעשיות לגבי הקשר בין אחריות תאגידית והוגנות, ויברר מה נתפס מנקודת הציבור הרחב כהתנהלות עסקית הוגנת. זאת מתוך הבנה כי משמעות המושג הוגנות היא סובייקטיבית, וכי ארגונים, כמו אנשים, מתקשים לפעול כך שייתפסו כהוגנים בעיני הכל, כל הזמן.
שולחן "שילוב כלכלי של אוכלוסיות בתת תעסוקה" – הקריאה לשילוב אוכלוסיות חרדים, ערבים ואחרות עלתה כאחד המפתחות להמשך הצמיחה המשקית והעסקית. אף כי המודעות לכך גברה, טרם חלה פריצת דרך משמעותית בתחום זה בשוק העבודה. השולחן עתיד להציג יוזמות בעלות פוטנציאל כלכלי בקרב אוכלוסיות אלו, המבקשות ליצור שווקים חדשים, פעילות כלכליות חדשה והזדמנויות עסקיות תוך בירור התפקיד והערך של העסקים הגדולים בתהליך זה.
שולחן "צמיחה ירוקה" – בדיון זה נעסוק בשילוב שבין תועלת עסקית וחברתית,בפרט על רקע החלטת הממשלה אתמול לגבש תוכנית לצמיחה ירוקה כמנוע צמיחה לאומי. השולחן יפגיש בין עסקים, יזמים ופעילים במטרה ליצור מנועי צמיחה כלכליים, העונים לאתגרים הסביבתיים והחברתיים.

בהיבט הרחב יותר – תפקיד מנהל האחריות התאגידית בחברה מזמין כעת חיזוק משמעותי. צוות עבודה של מנהלי אחריות תאגידית מרשת העמיתים במעלה יעסוק באיתור הפערים בין הכלים ונקודות ההשפעה העומדות לרשותם כיום, אל מול הצרכים החדשים.

במקביל לכך, ממשיכה "מעלה" לכנס דיונים של ראשי החברות המאפשרים דיון על שאלות היסוד.

נמשיך לשתף בתובנות שלנו ככל שנתקדם ולהציע גם מסגרות נוספות לשיח משותף.

בברכה,

מומו מהדב
מנכ"ל