מקורות מידע

GRI – The Global Reporting Initiative – 2002 Sustainability Reporting Guidelines
כמפורט באתר האינטרנט:
www.globalreporting.org/Guidelines/2002.asp

AA1000s- AA1000 Series –
הנחיות בנושא אחריות דיווח, כמפורט באתר האינטרנט:
www.accountability.org.uk/aa1000/default.asp

עקרונות ה- Global Compact של האו"ם, כמפורט באתר האינטרנט:
www.unglobalcompact.org

הצעת חוק לטיפוח אתיקה בארגונים, התשס"ג – 2003
העקרונות הבסיסיים של האו"ם משנת 1990 על שימוש בכוח ובכלי נשק על ידי כוחות לאכיפת החוק – 1990 UN Basic

Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, כמפורט באתר האינטרנט: www.unhchr.ch/html/menu3/b/h_comp42.html

העקרונות הבסיסיים של האו"ם משנת 1990 על שימוש בכוח ובכלי נשק על ידי כוחות לאכיפת החוק – 1990 UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials. כמפורט באתר האינטרנט: www.unhchr.ch/html/menu3/b/h_comp43.htm

מקורות מידע נוספים
טיוטא לתקן ישראלי – ת"י 10000 – אחריות חברתית ומעורבות בקהילה
PLUS 9018 Guideline for corporate social responsibility CSA (Canadian Standards Association)
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) Guidelines for Multinational Enterprises
Global Sullivan Principles
Business Charter for Sustainable development – International Chamber of Commerce (ICC)
Principles for Global Corporate Responsibility: Benchmarks (ICCR – U.S., TCCR – Canada, ECCR – UK)
ETI – Ethical Trading Initiative Base Code
EU EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) and Eco-label criteria
Fairtrade Labels