עובדות ומספרים

ניתוח נתונים נבחרים בדירוג מעלה 2006
בדירוג מעלה 2006 השתתפו 49 חברות בהן: 36 חברות ציבוריות ו-13 חברות פרטיות וחברות שנסחרות בחו"ל. 49 החברות מייצגות מחזור כולל של כ-155 מיליארד ש"ח והיקף העסקה של כ-121,000 עובדים במשק הישראלי.

כללי:
דירוג מעלה 2006 עבר עדכון משמעותי והוא מקיף ומעמיק יותר מדירוג 2005 . החברות המשתתפות נדרשות החל משנה זו לרמת חשיפה גבוהה יותר והצגת רמת ניהול אחריות חברתית מקיפה וחוצת ארגון. במהותו, תהליך המענה על השאלון היווה עבור החברות הזדמנות לבחינת מחויבותן לתחום, עמידתן בסטנדרטים של אחריות חברתית והגברת תשומות הניהול המופנות להטמעת ערכים אלה בארגון. לכן, ניתן לציין כי אותן חברות אשר בחרו להשתתף בדירוג 2006, הן חברות המגלות מחויבות לתחום ומנהיגות את המשק העסקי בישראל.

בדירוג מעלה השתתפו השנה 49 חברות (לעומת 66 חברות בשנה שעברה) בהן: 36 חברות ציבוריות הכלולות במדד ת"א 100 (לעומת 47 בשנה שעברה) ו- 13 חברות פרטיות וחברות שנסחרות בחו"ל (לעומת 16 בשנה שעברה). 49 החברות מייצגות מחזור כולל של כ – 155 מיליארד ₪ והיקף העסקה של כ – 121,000 עובדים במשק הישראלי.

1. מעורבות בקהילה בחברות הציבוריות
1.1 התרומה הממוצעת עלתה ב כ- 30% מ- 3.4 מיליון ₪ ב 2005- ל – 4.4 מיליון ₪ ב – 2006.
1.2 אחוז התרומה הממוצע מהרווח עלה ב כ – 75% , מ – 0.69% ב- 2005 ל 1.2%- ב- 2006. כלומר, סכום התרומה הממוצע גדל גם אבסולוטית וגם ביחס לרווח. יתרה מכך, הגידול באחוז התרומה מהרווח היה גבוה יותר מהגידול בסכום התרומה הממוצע.
1.3 אחוז תרומה מהמחזור גם הוא עלה בצורה משמעותית, למעשה הכפיל עצמו מ – 0.1% ב – 2005 ל – 0.19% ב- 2006.

2. אתיקה
2.1 עלייה ניכרת במספר החברות בעלות קוד אתי.
2.2 ל – 91% מהחברות אשר יש בהן קוד אתי יש גם תוכנית אתיקה.
2.3 יחד עם זאת, מעטות החברות, כ – 20% , אשר תוכנית האתיקה שלהן מלאה וכוללת את כל או מרבית המרכיבים הנדרשים. (ציון לתוכנית אתיקה של 10 נק' או יותר מתוך 14).

3. סביבת עבודה וזכויות אדם
3.1 רוב החברות ציינו כי הן מקיימות את פרק זכויות האדם בקוד לניהול חברתי של מעלה- הקפדה על מדיניות מונעת אפליה ודעות קדומות.
3.2 כמעט כל החברות דיווחו כי יש הקפדה על סביבת עבודה הוגנת בהתאם לחוקי העבודה במדינת ישראל: 98% מהחברות מיידעות את העובדים על תנאי העבודה, ב – 88% מהחברות יש נאמני בטיחות, 100% מהחברות משלמות שכר מינימום לכל הפחות וב- 98% מהחברות יש (או לא נדרש) תקנון למניעת הטרדה מינית.
3.3 יש לציין כי למרות שהחוק בישראל מחייב מעסיקים לאפשר התארגנות עובדים, רק ב – 37% מהחברות קיימת התארגנות עובדים ו- 39% מהחברות מצהירות כי אין התארגנות עובדים ולא יאפשרו כזו. 24% מהחברות הצהירו כי יאפשרו התארגנות כזו במידה ותקום.
3.4 בנושאי סביבת עבודה מתקדמת:
3.4.1 קיימים פערים משמעותיים באחוזי העסקת מיעוטים בחברות ביחס לאחוז הממוצע של מיעוטים בחברה הישראלית: ציבוריות: 5.3% פרטיות : 1.1%
3.4.2 ממוצע אחוז הנשים המועסקות מבין 10% מקבלי השכר הגבוה בחברה הוא כ- 20%.
3.4.3 ממוצע אחוז מועסקים בעלי מוגבלויות – ציבוריות 0.7% , פרטיות: 0.4%.
3.4.4 רק 31% מהחברות הציבוריות ביצעו סקר שביעות רצון עובדים. בחברות הפרטיות השיעור גבוה ביותר – 85% . יש לשער כי ניתן להסביר את הפער לאור העובדה כי חלק גדול מהחברות בקטגורית הפרטיות בדירוג הן חברות המונחות ע"י סטנדרטים בינלאומיים.

4. איכות סביבה
4.1 פרק איכות הסביבה הוא פריצת דרך משמעותית בדירוג 2006 . ככלל, בולט כי החברות אשרבחרו להשתתף לדירוג, ובפרט אלו בהשפעה הסביבתית הגבוהה, מנהלות את נושא איכות הסביבה ומגלות מחויבות לכך. לאורך השנים הבאות, בדירוגים הבאים, ניתן גם יהיה לבדוק את רצף ההתפתחות והשיפור בביצועים הסביבתיים. כעת, עולה בבירור כי 70% מהחברות מפעילות מערכת ניהול סביבתי ( 83% מהחברות בעלות השפעה סביבתית גבוהה ו 95%- בחברות עם השפעה סביבתית בינונית).
4.2 לעומת זאת, רק ל – 40% מכלל הדירוג יש מדיניות סביבתית כתובה ארוכת טווח הנגישה לציבור. בחלקן מדובר עדיין על מדיניות מוצהרת שאינה מעמיקה ורחבה מספיק ביחס להשפעתה הסביבתית של החברה.
4.3 המודעות לצורך בפרסום דוח סביבתי ציבורי – נמוכה.
4.4 58% מהחברות בעלות השפעה סביבתית גבוהה מודדות את ביצועיהן הסביבתיים ומסרו את הנתונים (החלקיים או המלאים). יחד עם זאת, 42% מהחברות לא מודדות ו/או חששו לחשוף נתונים אלה. מרבית החברות לא מודדות את ההשפעה הסביבתית של צי המשאיות והתחבורה בחברה.