עובדות ומספרים

ניתוח נתונים נבחרים בדירוג מעלה 2007
5 חברות ציבוריות, 18 חברות פרטיות, ביניהן 11 חברות חדשות שלא דורגו ב 2006

תונים בולטים
עליה משמעותית בציון הכללי של משתתפות הדירוג ניכרת התקדמות משמעותית בציונים הסופיים של החברות: הציון הממוצע של חברות בדירוג עלה ב-17% לעומת 2006, ציון הסף לכניסה לעשיריה הראשונה עלה ב-25% ואלו לשנייה ב- 20%.

ל- 81% מהחברות המשתתפות יש קוד אתי לעומת 69% בלבד ב-2006.

ב-58% מהחברות קיימת מדיניות סביבתית כתובה, עלייה לעומת 40% ב-06.

התרומה הממוצעת האבסולוטית עלתה ל-5.8 מיליון ₪ לעומת 3.8 מליון ₪ ב-06. עם זאת, חלה ירידה קלה בתרומה יחסית לרווח לפני מס – 0.9% לעומת 1.2% ב-2006.

טבלת נתונים סטטיסטיים
ניתוח עיקרי נתונים מפרקי הדירוג

1. מעורבות בקהילה (בחברות הציבוריות בלבד)
1.1. התרומה הממוצעת עלתה ב כ- 50% מ- 4.4 מיליון ₪ ב-2006 ל – 6.9 מיליון ₪ ב – 2007.
1.2. אחוז התרומה הממוצע מהרווח ירד ב כ – 25%, מ – 1.2% ב- 2006 ל-0.9% ב- 2007.

2. אתיקה
2.1. עלייה ניכרת במספר החברות בעלות קוד אתי- ל- 81% מהחברות המשתתפות ב-2007 יש קוד אתי לעומת רק 69% בשנת 2006.
2.2. ל – 95% מהחברות אשר יש בהן קוד אתי יש גם תוכנית אתיקה.
2.3. עלייה משמעותית באחוז החברות אשר תוכנית האתיקה שלהן מלאה וכוללת את כל המרכיבים הנשאלים בדירוג, מ – 32% בשנת 2006 ל – 51% ב- 2007.

3. סביבת עבודה וזכויות אדם
3.1. כל החברות ציינו כי הן מקיימות את פרק זכויות האדם בקוד לניהול חברתי של מעלה- הקפדה על מדיניות מונעת אפליה ודעות קדומות.
3.2. כמעט כל החברות דיווחו כי יש הקפדה על סביבת עבודה הוגנת בהתאם לחוקי העבודה במדינת ישראל. 100% מהחברות מיידעות את העובדים על תנאי העבודה, 100% מהחברות משלמות שכר מינימום לכל הפחות ובכל החברות יש (או לא נדרש) תקנון למניעת הטרדה מינית. לעומת זאת רק ב-89% יש נאמן בטיחות.
3.3. יש לציין כי למרות שהחוק בישראל מחייב מעסיקים לאפשר התארגנות עובדים, כבשנה שעברה, רק ב – 38% מהחברות קיימת התארגנות עובדים וב – 28% מהחברות תתאפשר פעילותה במידה ותקום.
3.4. בנושאי סביבת עבודה מתקדמת:
3.4.1. אחוז המיעוטים המועסקים בחברות בדירוג עומד על 3.6% – פער משמעותי ביחס לאחוז המיעוטים בחברה הישראלית .
3.4.2. ממוצע אחוז הנשים המועסקות מבין 10% מקבלי השכר הגבוה בחברה עלה במקצת ל – 22% (לעומת 20% בשנת 2006)
3.4.3. ממוצע אחוז מועסקים בעלי מוגבלויות עלה גם כן ל- 1.17% לעומת 0.6% בשנת 2006.
3.4.4. פער בולט בין חברות ציבוריות לפרטיות בביצוע סקר שביעות רצון עובדים. בחברות הפרטיות השיעור עומד על 66% (לעומת 85% בשנת 2006) לעומת רק 37% בציבוריות (לעומת 31% בשנת 2006). ייתכן כי ניתן להסביר את הפער לאור העובדה כי חלק גדול מהחברות בקטגורית הפרטיות בדירוג הן חברות המונחות ע"י סטנדרטים בינלאומיים.

4. איכות סביבה
4.1. פרק איכות הסביבה הוא פריצת דרך משמעותית בדירוג 2006. ככלל, בולט כי החברות אשר בחרו להשתתף לדירוג, ובפרט אלו בהשפעה הסביבתית הגבוהה, מנהלות את נושא איכות הסביבה ומגלות מחויבות לכך. לאורך השנים הבאות, בדירוגים הבאים, ניתן גם יהיה לבדוק את רצף ההתפתחות והשיפור בביצועים הסביבתיים. כעת, עולה בבירור כי 70% מהחברות מפעילות מערכת ניהול סביבתי (83% מהחברות בעלות השפעה סביבתית גבוהה ו-95% בחברות עם השפעה סביבתית בינונית).
4.2. עלייה באחוז החברות אשר יש להן מדיניות איכות סביבה המפורסמת לציבור ל – 58% בשנת 2007, לעומת רק – 40% בשנת 2006. העלייה הבולטת במיוחד היא בקרב חברות המדורגות בהשפעה סביבתית גבוהה (75% ב – 2007 לעומת 40% ב – 2006) ובהשפעה בינונית (82% ב – 2007 לעומת 52% בשנת 2006).
4.3. המודעות לצורך בפרסום דוח סביבתי ציבורי ממשיכה להיות נמוכה אם כי חלה עלייה מסוימת מ- 4% בשנת 2006 ל – 13% בשנת 2007.
4.4. עלייה משמעותית באחזו החברות בהשפעה סביבתית נמוכה, בקיומה של מערכת ניהול סביבתית: מ – 29% בשנת 2006 ל – 52% ב- 2007.
4.5. 63% מהחברות בעלות השפעה סביבתית גבוהה מודדות את ביצועיהן הסביבתיים ומסרו את הנתונים (החלקיים או המלאים). בחברות בהשפעה בינונית עומד הנתון על 91%.