עקרונות וקריטריונים לממשל תאגידי

דיאלוג, שקיפות שותפות ודיווח

עקרונות
הפירמה מכירה באחריותה להשלכות של פעולותיה – לא רק על בעלי מניותיה, אלא על כל מחזיקי העניין שלה, ומודעת לחשיבותם של התייעצות אפקטיבית ודיאלוג פתוח עם מחזיקי העניין, כמרכיבים בסיסיים של אחריותה החברתית.
הפירמה מחויבת לשקיפות, accountability, וגילוי ציבורי, ורואה בהם – כמו גם בדיווח חברתי שוטף למחזיקי העניין שלה – מרכיבים בסיסיים של אחריותה החברתית.

קריטריונים
א. דיאלוג עם מחזיקי העניין
1. הפירמה מקיימת דיאלוג הדדי ופתוח עם מחזיקי העניין שלה. הדיאלוג כולל את מטרות הפירמה וערכיה, את הנושאים המעסיקים את מחזיקי העניין והמתייחסים לפעילות הפירמה, ואת הדרכים לשיפור פעילות הפירמה בקשר לאותם נושאים, מטרות וערכים.
2. יש לפירמה מנגנונים המבטיחים, כי הנושאים שעלו בדיאלוג עם מחזיקי העניין, יילקחו בחשבון בפעולות הפירמה, ובמנגנוני קבלת ההחלטות שלה.
3. תגובת הפירמה לנושאים שעלו בדיאלוג (עם מחזיקי העניין) זמינה למחזיקי העניין.

ב. שקיפות ודיווח
1. דיווחי הפירמה – לרבות דוחות כספיים, פרסומים ודיווחים לרשויות – מהימנים ושקופים.
2. הפירמה משתפת את הציבור במידע ובידע מהותיים ובעלי השלכות על הציבור.
3. הפירמה מפרסמת דוח אשר:
כולל התייחסות לכל הנושאים הנזכרים בקוד זה.
זמין לעיון לציבור הרחב.
4. כחלק מהדיאלוג עם מחזיקי העניין, מפרסמת הפירמה באופן תקופתי דוח חברתי-סביבתי, הזמין גם לעיון הציבור.
5. הדוח החברתי של הפירמה ערוך בהתאם ל- GRI, ולתקני ה- AA1000s