השקעות אחראיות SRI

"השקעה אחראית חברתית" משמעותה התחשבות בערכים חברתיים ובאיכות הסביבה בעת בחינה כלכלית של השקעה בחברה.
משקיעים המעוניינים להכניס שיקולים אתיים בביצוע השקעות, יכולים להיעזר בפרמטרים אתיים של ארגונים בינלאומיים, ובדירוג ומדד מעלה הישראלים.
האו"ם יחד עם קבוצת משקיעים פיתחו 6 עקרונות להשקעה אחראית:

1. שילוב נושאי סביבה, חברה וממשל תאגידי בניתוחי ההשקעות ובתהליכי קבלת ההחלטות
2. שילוב נושאי ממשל תאגידי במדיניות ובעשייה של המשקיעים כבעלי עניין פעילים.
3. דרישה לשקיפות הנדרשת בנושאי סביבה, חברה וממשל תאגידי במגוון כלי ההשקעה.
4. קידום אימוץ של עקרונות אלה במגזר ניהול ההשקעות ואת יישומם.
5. פעילות משותפת ליישום עקרונות אלה ביתר יעילות.
6. דיווח על הפעילות הנוגעת ליישום העקרונות ועל התקדמותה.