ממשל תאגידי

הממשל התאגידי היא גישה ניהולית המתבטאת באוסף של עקרונות וכללים המגדירים כיצד ראוי שחברות תתנהלנה בהיבטי בקרה ופיקוח. מטרת הממשל התאגידי ליצור מנגנונים ניהול ובקרה הנגזרים מעקרונות וכללים ראויים, המושתתים על עקרונות של שקיפות ואחידות, כדי להקטין את הסיכון הכרוך בהשקעה בחברה ציבורית.
עקרונות הממשל התאגידי מכתיבים את האופן שבו החברה והנהלתה, מונהגת ומפוקחת על ידי הדירקטוריון, ומסדירה את תהליכי קבלת ההחלטות, הבקרה והפיקוח בקשר שבין הנהלת החברה לדירקטוריון שלה.

ממשל תאגידי משפיע באופן ברור על הנכסים הבלתי מוחשיים של הפירמה – אמון הציבור, נאמנות לקוחות ומוניטין. ממשל תאגידי ראוי צפוי למנוע מלכתחילה אירועים שגופים רגולטורים מתקשים לחשוף בדיעבד, ואשר חשיפתם עלולה לגרום נזק רב לבעלי המניות ולפירמה.

ה-OECD פרסם כבר ב 1999 עקרונות מנחים לממשל תאגידי, המחייבים את המדינות החברות בו. עקרונות אלה אומצו גם על ידי מדינות נוספות.

בארץ פרסמה הרשות לניירות ערך עקרונות לממשל תאגידי שנקבעו על ידי "ועדת גושן" שדנה בנושא, והמלצותיה נכללות בתיקון לחוק החברות שנכנס לתוקף במרץ 2011.