EITI


תעודת זהות
ה-EITI היא התאחדות ללא מטרות רווח שקמה בשנת 2003 ומובלת על ידי קואליציה של ממשלות, חברות וארגונים אזרחיים ששמו להם למטרה להרחיב ולבסס את השקיפות והאחריות הניהולית בקרב המדינות והחברות בכלכלה העולמית שפועלות בתחום המחצבים. משאבי טבע כמו נפט, גז, מתכות ומינראליים הם משאבים ששייכים למדינה ולאזרחיה ושווים הרבה כסף שיוכל להוביל לצמיחה כלכלית וחברתית עם זאת הם גם יכולים להוביל לשחיתות ומלחמות כאשר הם מנוהלים בצורה לא נכונה. ב-EITI מבינים שחשיפת הציבור למידע אודות הרווחים שעושה המדינה מן המחצבים ברשותה יכולים להוביל לדיון הציבורי בדבר המדיניות הנכונה והריאליסטית של המדינה לקידומה של כלכלה ברת קיימא.

eitifacts

ה-EITI מציב שורה של סטנדרטים של שקיפות שנועדו להדריך ולעזור לחברות ולממשלות לפעול בשקיפות ולהתנהל נכון. המדינות והחברות אשר קיבלו על עצמן בצורה וולונטרית את הסטנדרטים הללו מגישות דו"חות כספיים שמציגים את היקף פעילותן במדינה ואת הרווחים וכמות המס ששולם. ה-EITI לוקח את שני הדו"חות- זו של המדינה וזו של החברה של ומצליב אותם כדי לבדוק שהכול מתנהל כשורה ואין העלמות מיסים או מעשי שחיתות, ואז מנגיש את המידע לציבור הרחב. החברות ביוזמה מחויבות לעמוד בסטנדרטים שמוצגים בדו"חות. המדינות והחברות מחויבות לעבוד מול הארגונים האזרחים על יישום הסטנדרטים של EITI.

ביוזמה חברות 31 מדינות שהתחייבו לעמוד בסטנדרטים (לא כולל ישראל) ועוד 17 מדינות שמעומדות להיכנס ל-EITI, בנוסף למדינות ישנן חברות שלקחו על עצמן לעמוד בסטנדרטים הללו אך אינן חברות בארגון. בנוסף תומכות ביוזמה שורה של ארגונים בינ"ל כמו OECD, IMF, האיחוד האפריקאי ועוד.