GRI


תעודת זהות: ה-GRI הוא ארגון בין לאומי ללא מטרות רווח השם דגש על התנהלות עסקית ברת קיימא. הארגון מוביל שורה של יוזמות לקידום עולם עסקי מקיים ושקוף באמצעות הצגת שורה של סטנדרטים וקווים מנחים לאופן הדיווח במסגרת מדיניות אחריות תאגידית של מאות חברות שונות. בנוסף, הארגון משמש כמסגרת גג לאלפי חוקרים וארגונים מסקטורים שונים בכלכלה העולמית ליצירת סטנדרטים ותוכניות עבודה.
ה-GRI משתף פעולה עם IPIECA ו-EITI בנושא זה בסקטור הגז והאנרגיה העולמי ומספק בעצמו התייחסות ישירה דרך דו"ח מיוחד שיוצא כל כמה שנים ומציב שורה של תוכניות עבודה וסטנדרטים נוספים על ה-G4 לכלל החברות הפועלות בסקטור האנרגיה.

כלכלה
בתחום הכלכלי יוצג הערך הכלכלי הישיר למדינה או לחברה המקומית כתוצאה מפעילות החברות דרך נתונים על כמות כספים שהועברו לממשלות מקומיות, היקף המיסים, דיבידנדים ובונוסים ששולמו, אגרות רישיון פעילות ושכירות ששילמה החברה ועוד. בנוסף יציגו החברות את מידת ההשקעה והתרומה לכלכלה המקומית דרך פרמטרים כמו כמות העבודות שיוצרה, פעילות אימון והכשרה של כוח עבודה מקומי, השקעה בפיתוח של עסקים מקומיים בתחום האספקה לתוצרים של תעשיית הנפט והגז, דיווח על תוכניות חינוכיות וקורסי הכשרה לצעירים שרוצים לעבוד בתחום, והשקעות בפיתוח תשתיות ציבוריות אשר מגדילות את הנגישות של התושבים המקומיים לאנרגיה ומים ומקדמות תחלופות אנרגטיות. בתחום השקיפות החברות יציגו את מדיניותן למניעת שחיתות ואת ההתחייבויות שלהן בנושא בהתאמה לחוקים ותקנים המקומיים והבין לאומיים הקשורים לנושא. הדו"ח יציג את המקומות במסגרת פעילות החברה בהן יש פוטנציאל לשחיתות.

סביבה
במסגרת הדיווח על הביצועים הסביבתיים של החברות יוצגו כלל החומרים הרעילים בהן נעשה שימוש כמו כימיקלים לצורך פיצול הידראולי, חומרים מייצבים לבארות, חומרים מעקבי קורוזיה, חומרים בולמי זעזועים ועוד. בנוסף החברות יפרטו את כמות פליטות גזי החממה הישירות והעקיפות פר אתר, כמות השימוש באנרגיה במסגרת פעילות הקידוח והשאיבה, פעילות הזיקוק ופעילות פטרוכימית, ותוצג תוכנית להתייעלות אנרגטית. בנוסף החברות ידווחו על כמות המים הטריים שנשאבו ומחזרו במהלך פעילותן ובאילו מהאתרים בהן פועלות קיים סיכון למערכות סביבתיות או למגוון הביולוגי ומהו מידת הסיכון. תוצג מדיניות צמצום הטמנת פסולת על ידי הפרדה ומחזור לצד מדיניות לשימור המגוון הביולוגי ומערכות סביבתיות מקומיות.

חברה
במסגרת פעילות בתחום זה החברות ידאגו להנגיש לכלל העובדים באתרים השונים מידע על הזכויות ותנאי העבודה שלהם, ענייני בטיחות, ענייני בריאות וסביבת עבודה וידווחו על פעילותן להעלאת המודעות בקרב העובדים בתחומים הללו. בנוסף יוצגו מקרים לדוגמה של תאונות עבודה ויציגו את הצעדים שננקטו כדי למנוע חזרה של מקרים כאלו. בנוסף החברות ידווחו על השפעתן הישירה על אוכלוסיות ילידיות תוך הצגת מקרים בהן הן הועברו ממקום מושבן, זיהוי והטמעה של תוכניות תמיכה ופיתוח של אותן אוכלוסיות כמו גם את פעילויות התמיכה בקהילה בנושאים שאינם מושפעים ישירות מפעילותן כגון עידוד נשים ואוכלוסיות מוחלשות, העברת מידע על בריאות העובדים והתושבים, קורסים נגד שימוש באלכוהול וסמים ועוד.

להורדת דו"ח הGRI על סקטור הגז והאנרגיה- לחצו כאן.