IOGP


תעודת זהות
ה-IOGP הוא ארגון שמייצג את החברות השונות בתעשיית הקידוח ושאיבה (Upstream) של נפט ובגז בעולם. הארגון מונה 83 חברות מרחבי העולם ביניהן: BG Group, ENI SpA, Shell לצד ארגוני תשתית כמו – API, IADC , IPIECA,  ועוד.
השותפות בארגון מייצרות יותר ממחצית מכמות הנפט העולמי וכשליש מכמות הגז העולמי ופועלות באתרי קידוח ברחבי העולם מצפון אמריקה, דרך אירופה, אפריקה ועד אוסטרליה.

IOGP video

הארגון מייצג את החברות מול הרגולטורים בתחום ברחבי העולם בכדי לשפר את הבטיחות, לצמצם את טביעת הרגל הסביבתית ולהגדיל את הפעילות החברתית של החברות הללו ברחבי העולם. הארגון אוסף נתונים על פעילות החברות השותפות בו בכדי לקדם השקיפות בכל הקשור לפעילות הבטיחות, סביבה וחברה שלהן.

הדו"חות שמוציא הארגון על בסיס נתונים אילו עוסקים בתחומים מגוונים כמו ניהול בריאות, תוצאות סביבתיות של פעילות, שינוע והובלה ועוד. המטרה היא להנגיש את המידע והטכנולוגיות הקיימות לכל חברות הארגון בכדי לשפר ולעדכן את פעילותן.
הדו"חות הנ"ל הינם שנתיים ופתוחים לקהל הרחב. בנוסף מממן הארגון באופן עצמאי מספר תוכניות בטיחות פעילות שנועדו לעזור לחברות בארגון באתרי הקידוח השונים ברחבי העולם. הארגון מפעיל שורה של ועדות בתחומים שונים בענף הנפט והגז כמו ועדת תקשורת, ועדת בריאות, ועדת רגולציה ועוד שמטרתן לגבש את מדיניות הארגון.