IUCN

תעודת זהות
האיגוד הבינלאומי לשימור הטבע נוסע ב1948 והוא הארגון הסביבתי הבינלאומי הותיק והגדול ביותר.
IUCN מהווה סמכות מובילה לפיתוח סביבתי וקיימות. מעל ל-1200 ארגונים חברים באיגוד (מתוכם כ200 הם ארגונים ממשלתיים).
שימור מגוון ביולוגי עומד בראש מטרותיו של האיגוד מתוך ההנחה כי שימור ביולוגי משמעותי לפתרון האתגרים הסביבתיים הגדולים ביותר כמו: שינויי אקלים, פיתוח בר קיימא ומזון בטוח.

חוזקות הארגון נובעות מפעולותיו בשלושה מישורים:

  • מדע -11,000 מומחים קובעים סטנדרטים בינלאומיים בתחומם
  • פעולות- ע"י מאות פרוייקטים ברחבי העולם לשימור וניהול בר קיימא של מגוון ביולוגי ומשאבים טבעיים.
  • השפעה- דרך כוחם המשותף של הארגונים החברים באיגוד

   התוכניות השנתיות של IUCN מחולקות ע"פ הנושאים הבאים:
  • עסקים
  • כלכלה
  • ניהול מערכות אקולוגיות
  • דיני איכות סביבה
  • שימור יערות
  • מגדר
  • מדיניות גלובלית
  • ימה וקוטב
  • אזורים מוגנים
  • מדע וידע
  • מדיניות חברתית
  • זנים
  • מים
  • מורשת עולמית

IUCN