United Nations Global Compact


תעודת זהות
יוזמת ה-UN GLOBAL GOMPACT נוסדה בשנת 2000 במטרה לעזור לעסקים ברחבי העולם לשלב באסטרטגיה העסקית שלהם שורה של עקרונות אוניברסליים:

    • תנאי עבודה
    • שמירה על הסביבה
  • שקיפות
  • זכויות אדם

בכך שהעסקים הללו, שמהווים מנוע מרכזי בתהליך הגלובליזציה, מקבלים את העקרונות הללו הם תורמים תרומה משמעותית לקידומן ברחבי העולם.
ככל שהמערכת העולמית נהיית יותר ויותר גלובלית החברות העסקיות מבינות את הצורך לעבוד בשיתוף פעולה מול ממשלות, ארגונים בין לאומיים, ארגוני עובדים וקהילות מקומיות באזורי הפעילות שלהן. ולראיה יוזמת גלובל קומפקט משמשת גג ל-12 אלף חברות מ-145 מדינות שונות ברחבי העולם.

גלובל קומפקט שמה לה למטרה להפוך את עשרת העקרונות האוניברסאליים לתווי תקן בתעשייה עולמית ובנוסף להרחיב את שיתוף הפעולה בין החברות השונות בכל הקשור לקידום רעיונות אילו. היוזמה מבקשת לחבר בין העקרונות האוניברסאליים של האו"ם ליכולות הטכנולוגיות של החברות השונות בעולם. היוזמה זכתה ב-2008 לתמיכה מדינות ה-G8 ושל אספת האו"ם המרכזית שהצהירה שהיא רואה ביוזמה כלי מרכזי להרחבת שיתוף הפעולה בין האו"ם ומוסדותיו לבין מדינות והחברות העסקיות בעולם.

מדי שנה מוציא האו"ם דו"ח אשר מציג את איך ובאיזה אופן פעלו החברות השונות השותפות ליוזמה להטמיע את העקרונות הללו בתוך המודלים העסקיים שלהן. בנוסף מציג הדו"ח את העקרונות המרכזיים שמצריכים שיפור בשנים הקרובות בהתבסס על סקר רחב שנערך בקרב החברות השותפות ליוזמה. המטרה היא ליצור תמונה ברורה של הרעיונות והפיתוחים שעלו בשנה הקודמת ויכולים להיות מוטמעים בפעילותן של החברות השונות בכדי לקדם תוכנית עסקית ברת קיימא.