WBCSD


תעודת זהות
מועצת העסקים העולמית לפיתוח בר-קיימא, מעודדת את קהילת העסקים הגלובלית ליצור עתיד בר-קיימא לעסקים, לסביבה ולחברה.
המועצה נוסדה בשנת 1992 מתוך אמונה שעסקים מחוייבים לשחק תפקיד משמעותי בפיתוח בר-קיימא כשם שהם מייצרים תרומה משמעותית לפיתוח החברה.
המועצה ממנפת קשרים חזקים עם בעלי העניין השונים, מניעה דיון ושינוי מדיניות למען פתרונות פיתוח בר- קיימא.
המועצה מספקת פורום ל200 החברות החברות בה, המשתייכות לסקטורים שונים מכל העולם, ובו משתפים דרכי פעולה מומלצות בנושא פיתוח בר-קיימא ומפתחים כלים חדשניים לשינוי הסטטוס-קוו. בנוסף, המועצה נעזרת ברשת של כ-60 מועצות עסקיות לאומיות ואיזוריות וארגונים שותפים שרובן ממדינות מתפתחות.

בכדי להתנהל באפקטיביות, תוכנית העבודה של WBCSD מחולקת לשישה אשכולות שלכל אחד מהם מונה מנהל וועד מנהל:

  • אקלים ואנרגיה
  • ניהול מערכות אקולוגיות ונוף
  • חומרים ומוצרים בטוחים
  • השפעה חברתית
  • אורח חיים בר-קיימא
  • מים

wbcsd-treehugger