ENI 2013

"Energy is what it becomes"

תעודת זהות:
ENI הוא תאגיד אנרגיה איטלקי שפועל בתחום חיפוש, קידוח, שינוע והובלה של גז ונפט, החברה פועלת בנוסף בתחום היצור והשיווק של אנרגיה. את שנת 2013 סיימה ENI עם מחזור הכנסות שנתי של 12.6 מיליארד$. החברה מעסיקה 82,300 עובדים ברחבי העולם כשמתוכם 16% הן נשים ו-52% הם עובדים מקומיים.

מסגרות אחריות תאגידית:
החברה פועלת תחת שורה של מסגרות כמו LEAD, IPIECA, UNGC, OGP, IEF, GEMI ועוד.
אינדקסים אתיים: החברה גם נבחנת על יד שורה של אינדקסים אתיים כמו TI, IR, EITI, FTSE4Good, DJSI, CPI ועוד.

פעילות בתחום האחריות התאגידית:
העסקה- נכון לשנת 2013 הועסקו 82,289 עובדים. בכדי להמשיך ולהגדיל את כמות המועסקים מעבירה ENI תוכניות אימונים להכשרת אנשים באזורים בהן פועלת החברה, בשנת 2013 העבירה החברה 65 קורסים  ל-5600 משתתפים. העסקת מקומיים- מאז שנת 2005 כמות המועסקים ב-ENI שאינם מאיטליה עלה ב-60.7%. בשנת 2013 64 משרות של החברה ברחבי העולם הועברו לאנשים מקומיים וכמות המשרות הניהוליות המאוישות בידי עובדים מקומיים עלה ל-27.9% מסך המשרות. העסקת נשים- 11.2%( סך הכול 13,601) מכלל העובדים שלENI היו נשים, מתוכן 2927 במשרות ניהוליות. גם הנוכחות של נשים בועדות ניהוליות עלה בשנת 2013 ל-27.6%.

איכות הסביבה-
נכון לשנת 2013 מחזרה החברה 55% מהמים והפחיתה ב-24% את כמות השימוש במים. בנוסף בארבע שנים האחרונות סקטור בתי הזיקוק של החברה הפחית את כמות פליטות ה- Sulfur dioxide) SO2) ב-61%. גם סקטור אספקת האנרגיה של החברה השקיע כסף רב בפיתוח תשתיות והביא להפחתה של 30% בפליטות פחמן דו חמצני והפחתה טוטאלית של SO2. בין 2007-2013 הפחיתה החברה את כמות שריפת הגז ב-65% ועד 2017 היא מתכננת להפחית את הכמות ב-80% ביחס לשנת 2007.

eni 2013

השקעה באנרגיה חלופית וצמצום טביעת הרגל הסביבתית- בשנת 2014 יפתח בית זיקוק החדשני וביולוגי בפורטו מרג'ה, איטליה לאחר השקעה של 100 מיליון יורו שיאפשרו לחברה להפיק ביו-דלק וביו-דיזל. בנוסף השקיעה החברה סכום של 700 מיליון יורו בשיפוץ וחידוש בית הזיקוק בגלה(GELA) והפיכתו לירוק יותר. בשנת 2012 השקיעה החברה בשותפויות מחקר עם מכונים שונים בתחום הטכנולוגיה, סכום של 120 מיליון יורו והעסיקה 986 עובדים בתחומי מחקר ופיתוח החברה משקיעה כסף רב בקידום אנרגיית ביומאסה וייצור ביו-דלק מזבל אורבאני ותעשייתי. לצורך כך השקיעה החברה סכום כולל של 274 מיליון יורו בשני מפעלים לייצור ביו-דלק באיטליה.

פיתוח אזורי-קהילתי באתרי פעילות- ENI הובילה בשנת 2013 תוכנית לקבלת דיאלוג עם הקהילות המקומיות בכדי לאתר את דרך הפעולה האופטימאלית מול הקהילות המקומיות בכדי שיהיה אפשר לפעול על פיה במקומות אחרים. בנוסף משקיעה החברה בהעצמה של מספר שחקני מפתח בקהילות מקומיות: כך למשל בשנת 2013 היא סבסדה קורסי העשרה ל-42 מורים בעשרה בתי ספר תיכוניים בקונגו, השקיעה בשיפור התשתיות של חמישה בתי ספר, הקימה פורומים של הורים-מורים-נציגי חברה לגיבוש פעילויות תמיכה של ENI, פעילות העלאת מודעות להיגיינה. החברה גם מקדמת פרויקטים סביבתיים- קהילתיים כמו ה-GRP, פרויקט נהר ירוק, בדלתא של נהר הניגר בניגריה, שם כבר 27 שנה תומכת החברה בחקלאים המקומיים, מאז שנת 1987 הפרויקט תמך ב-500 אלף איש בשטח של 4000 מ"ר. בעיראק קידמה החברה פרויקט שתמך ביותר מ-165 חברות חקלאות שונות במדינה.

לדו"ח האחריות התאגידית המלא של 2013- לחצו כאן.