Total SA 2014

.

חברת טוטאל (Total SA) היא חברה צרפתית בסקטור הגז והנפט הפועלת ב-130 מדינות ומפיקה כמות שוות ערך ל- 2.1 מיליון חביות נפט ביום. החברה מחזיקה מעל 15 אלף תחנות הנותנות שירות ללמעלה מ-4 מיליון איש ב-65 מדינות ברחבי העולם. הכנסות החברה ב-2014 הסתכמו ב 236 מיליארד דולר עם רווח נקי של 12.8 מיליארד דולר לאחר תשלום מיסים בגובה 15 מיליארד דולר. כמו כן, בשנה זו החברה השקיעה סכום של 1.35 מיליארד דולר במחקר ופיתוח ועוד 2.8 מיליארד דולר בפעילויות של חיפוש וקידוח ברחבי העולם.
אינדקסים אתיים- ISO40001, EITI, DJSI
מסגרות אחיות תאגידית-. IPIECA, GRI, UN Global Contact

wide

העסקה- במסגרת פעילותה מעסיקה טוטאל 100,307 עובדים בצורה ישירה ולמעלה מ-150 אלף ספקים וקבלני משנה. סך הכול גייסה החברה מעל 10,771 עובדים ב2014, 90% מתוכם לא צרפתים ומגיעים מ-140 לאומים שונים. אחוז הנשים המועסקות בחברה עמד על 31.1%, אחוז הנשים במשרות ניהול ביצועי עמד על 24.5% ואחוז הנשים במשרות ניהול גבוהות עמד על 17% (היעד של החברה הוא להגיע ל- 25% בשנת 2020). אחוז העובדים שאינם צרפתים עומד על 67% כש-27.2% ממשרות ההנהלה הבכירות מאוישות על ידי מנהלים לא צרפתים. החברה משקיעה רבות בהכשרת עובדיה ובשנת 2014 כל עובד עבר מעל 4 ימי הכשרה במסגרת העבודה.

פעילות קהילתית- בשנת 2014 השקיעה טוטאל סכום של 459 מיליון דולר בתוכניות פיתוח קהילתיות שהתפרסו על 3470 פרויקטים שונים. 89.7% מהכספים הושקעו בפרויקטים במדינות שאינן ממדינות ה-OECD. מעל 30% מהשקעות החברה בקהילות מקומיות מוקצות לחינוך, הכשרה והעסקה של מקומיים. טוטאל תומכת בעסקים קטנים ובשנת 2014 נתנה הלוואות ל-129 עסקים קטנים בצרפת בשווי כולל של 6.6 מיליון יורו והחברה מעריכה כי ייווצרו 2259 משרות חדשות מעסקים אלו.

פעילות סביבתית- בין השנים 2008-2014 הציגה החברה ירידה של 24% בכמות פליטות גזי GHG. כמות הגז שנשרף (Flaring) במהלך פעילות החברה גם הוא בירידה חדה של 50% משנת 2005. משנת 2011 צמצמה החברה את כמות החומרים המזוהמים ששוחררו למים ב-22% והיא מקווה להגיע ל-40% עד 2017. כמו כן, בשנת 2014 ירדה כמות השימוש במים נקיים במסגרת פעילותה בלמעלה מ-14 מיליון קוב. על אף שכמות הדליפות של נפט וגז הצטמצמו, בפועל כמות החומר שדלף גדל בצורה ניכרת ועמד על 5.8 אלף קוב. טוטאל מדגישה את מחויבותה לצמצום הפסולת שלה ובשנת 2014 היא הגדילה את כמות הפסולת שמוחזרה ל-47% כשסך הכול 232 מיליון טון של פסולת מסוכנת טופלה מחוץ לאתרי פעילותה.

figures

בטיחות- החברה המשיכה את המגמה של ירידה במספר מקרי תאונות העבודה בשנת 2014 חלה ירידה של 16% לעומת השנה הקודמת. כתוצאה מכך גם כמות השעות שהתבזבזו בשל תאונות עבודה הצטמצמו ב-19% ביחס לשנת 2013. סך הכול נהרגו 9 עובדים במהלך פעילות החברה בשנה זו, (ירידה לעומת ה-15 הרוגים בשנה לפני). 102 מנהלים ו-228 מנהלי שטח עברו קורסים בנושאים בריאות, בטיחות וסביבה בשנת 2014 .

להורדת הדוח השנתי המלא- לחצו כאן.