בנק הפועלים


מס' עובדים: 10,500 בארץ ובחו"ל
היוזמה: תכנית מערכתית רב – מימדית לקידום הגיוון וההכלה

עיקרי היוזמה:
הבנק מציג מחויבות מתמשכת לגיוון עובדיו בכל הדרגים ותוצאות יפות של השמה וקידום. הבנק הפעיל תכנית מערכתית להגברה הדרגתית של ייצוג אוכלוסיות מגוונות בבנק, בדגש על ערבים וחרדים, יוצאי אתיופיה, בעלי מוגבלויות ועוד, שכללה:
1. גיוס עובדים מאוכלוסיות הנמצאות בתת ייצוג בשוק העבודה – התאמות תהליכי גיוס, מיון וקליטת עובדים.
2. פיתוח העובדים המגוונים במישורים של ניוד, פיתוח וקידום, הצבתם בעמדות מפתח ופיתוח מנהלים המנהלים עובדים מגוונים באמצעות הכשרות שונות.
3. קידום גיוון ותעסוקת האוכלוסיות המגוונות מחוץ לבנק – שילוב ספקים ונותני שירותים מאוכלוסיות מגוונות, שיתופי פעולה עם עמותות וארגונים חברתיים ועוד.

על יוזמה זו, זכה בנק הפועלים באות הגיוון בעסקים ע"ש דב לאוטמן לשנת 2015.

פברואר 2012 קורס לפועלים בטלפון - קמפוס חרדי 003

header versitile