HP


מס' עובדים: כ- 6,500
שם היוזמה: דייורסיטי ב HP INDIGO

עיקרי היוזמה:
HP INDIGO פועלת לגיוס עובדים מאוכלוסיות מגוונות בתת תעסוקה ושילובם בארגון. ביניהם – ערבים, יוצאי אתיופיה, אנשים עם מוגבלות, חרדים ועולים חדשים.
לצורך כך, משתפת החברה פעולה עם עמותות העוסקות בשילוב והשמה וכן עורכת מחקר לבדיקת התאמה בין המועמדים למשרות פתוחות. תהליכי הגיוס מותאמים לאוכלוסיות השונות ומתקיימת תמיכה בעובדים ובמנהלים במטרה לסייע לקליטת העובדים.

לאתר

header versitile