P&G


מס' עובדים: 40
שם היוזמה: מדד מספרי למאמץ כללי ארגוני: גיוון והכלה ב-P&G ישראל

עיקרי היוזמה:

הגיוון התעסוקתי הוצב כאחד מהיעדים השנתיים החשובים ביותר של כלל הארגון בישראל לצד היעדים העסקיים. מתוך כך, הוחל מודל פעילות חדש לגיוס עובדים מאוכלוסיות מגוונות- עבודה מקיפה מהתאמת תהליכי גיוס, דרך יצירת סביבת עבודה מכילה ועד מאמצי שימור פרואקטיביים מרגע קבלת העבודה.התהליך נתמך ברשת שותפים חיצונית מנחה ומובילה וברשת שותפים פנימית המורכבת ממנכ"לית, מנהלת אחריות חברתית ומנהלת משאבי אנוש.

5

שלושה תהליכים זוהו כנקודות צואר בקבוק בהצלחת היוזמה – וקיבלו מענה:

1. יצירת תהליכי גיוס המאפשרים שוויון הזדמנויות: יום אוריינטציה למתמודדים מתאימים המאשפר היכרות עם העבודה בעולם השיווק ומוצרי הצריכה, הרצאה מפי מנהלת משאבי אנוש על תהליך הגיוס, מבחני וראיונות הקבלה, דגשים למענה על שאלון אינטרנטי ומפגש ושיחה פתוחה בפאנל עם עובדי החברה על אופי העבודה ודרישותיה. בנוסף, הונגש תהליך הגיוס על ידי ייעוץ/לווי טלפוני ממנהלים בחברה אשר ליוו מועמדים באופן אישי במהלך תהליך הגיוס והוגדרו משרות ייצוג הולם.
2. יצירת סביבה מכילה (inclusive) וניפוץ תבניות חשיבה של עובדים ומנהלים בארגון: העלאת המודעות ע"י הרצאות, קורס הכנה מקצועית למראיינים, טריינינג לעובדים על מנת לרתום אותם לצורך ולערך שרואה החברה בנושא והוקרות לעובדים שלקחו חלק.
3. מאמצי שימור פרואקטיביים החל מהיום הראשון בעבודה: תוכנית מנטורינג וקורס אנגלית עסקית למתקבלים.

התוצאות:
1. עמידה ביעד גיוס של 10% עובדים (4 מתוך 40 עובדים), קביעת יעדים כלל ארגוניים ארוכי טווח.
2. אפקטיביות יום האוריינטציה: 66% מהמתקבלים שמעו או נכחו ביום האוריינטציה לעובדים ממגזרים מגוונים (סה"כ כ-150 משתתפים).
3. תכנית שימור עובדים: 100% מהמנהלים לעובדים מגוונים משתתפים בתוכנית מנטורינג.

header versitile