שאלון דירוג מעלה 2008

דירוג מעלה לאחריות חברתית נערך והתפרסם לראשונה בשנת 2003 כדירוג לחברות ציבוריות בלבד והורחב בשנת 2004 גם לחברות פרטיות וחברות הנסחרות בחו"ל. הדירוג זכה לחשיפה רחבה בתקשורת ויצר תהודה בקהילת העסקים. בשנת 2006 הורחבו הקריטריונים לדירוג, לארבעה נושאים מרכזיים בתחום האחריות החברתית של עסקים, והם: איכות סביבה, אתיקה בעסקים, סביבת עבודה וזכויות אדם ומעורבות בקהילה. השנה (2008) מתווסף לדירוג פרק ממשל תאגידי, על רקע הציפייה הציבורית והעניין העסקי הגובר בתחום. פרק ממשל תאגידי בדירוג מעלה 2008 הנו פרק חובה לחברות ציבוריות ופרק רשות לחברות פרטיות, ממשלתיות ונסחרות בחו"ל.

תנאי הסף לדירוג
בדירוג מעלה 2008 ייכללו חברות העונות על אחד לפחות מהתנאים הבאים:
חברות אשר נסחרו במדד ת"א-100 של הבורסה לני"ע בתל אביב נכון ליום 02.01.2008
חברות אשר נסחרו במדד ת"א-100 של הבורסה לני"ע במהלך שנת 2007
חברות המדורגות בדירוג Dun's 100 של Dun&Bradstreet (https://duns100.dundb.co.il) לשנת 2006 בישראל לפי הקטגוריות הבאות:
קבוצות בנקאיות וקבוצות החזקה והשקעה בעלות הון עצמי גבוה מ-100 מליון דולר
חברות תעשיה וחברות מסחר ושירותים בעלות מחזור מכירות גבוה מ-100 מליון דולר
בנקים מסחריים בעלי הון עצמי גבוה מ-100 מליון דולר וחברות ביטוח בעלות הכנסות גבוהות מ-100 מליון דולר
חברות בניה, נדל"ן, הנדסה ותכנון בעלות הכנסות גבוהות מ-100 מליון דולר
חברות אשר אינן מופיעות במדד ת"א 100 או ב Dun's 100 אך מצהירות לצורך השתתפות בדירוג כי מחזור המכירות או ההון העצמי שלהן ב-2006 בישראל היה גבוה מ- 100 מליון דולר
חברות אשר השתתפו בדירוג מעלה 2007

מדד מעלה
20 החברות המובילות בדירוג מעלה אשר עומדות בתנאי הסף של מדד ת"א 100 מרכיבות את מדד מעלה: השיעור המינימלי של החזקות הציבור לחברות במדד הוא %25, והשווי המינימלי של החזקות הציבור הוא 150 מיליון ש"ח. בנוסף, המניות חייבות להימנות על 200 המניות הסחירות ביותר בבורסה. המדד הושק בפברואר 2005, ומתעדכן מאז כל שנה בהתאם לתוצאות הדירוג.
כיום נסחרים בבורסה שלושה מכשירים פיננסיים שונים על בסיס המדד:
תעודת סל "קסם מעלה"
פסגות (פ*) מעלה
פריזמה (פ*) מעלה (פקן)

שותפים לתהליך
להכנת הדירוג והמדד חברו ועדת מומחים ציבורית אשר שקדה על גיבוש הקריטריונים ובחינת התאמתם לזירה העסקית בישראל, חברת הייעוץ מקינזי אשר ריכזה את עבודת הועדה וגיבשה את המודל החישובי, ארנסט אנד יאנג המבקרים את תהליך הדירוג, חברת הדירוג מעלות המתפעלת את הדירוג וארגון מעלה אשר יזם גם את 'מדד מעלה לאחריות חברתית' יחד עם הבורסה לניירות ערך בת"א.

הקריטריונים לדירוג, משקפים את תפיסת מעלה, כי אחריות חברתית היא ניהול מהלך העסקים של הפירמה מתוך אחריות חברתית כוללת כלפי העובדים, הספקים, הלקוחות, הקהילה והסביבה ולא רק מתן תרומות. תחום האחריות החברתית של עסקים תופס מקום מרכזי בעולם והתפתחות התחום הביאה לגידול עצום בהשקעות המנוהלות על פי קריטריונים אתיים, חברתיים וסביבתיים. הקריטריונים מפורטים במסמך הקריטריונים לדירוג מעלה, שהנו מסמך מלווה לשאלון אשר כולל הגדרות רחבות למושגים השונים ואת כללי חישוב הניקוד.

הועדה הציבורית הוקמה על מנת לעדכן ולפתח את הקריטריונים העומדים בבסיס מדד מעלה, להתאימם להתפתחות תחום האחריות החברתית של עסקים בישראל ולהביאם לרמת הקריטריונים המקובלים בעולם. בוועדה אנשי ציבור בעלי ידע מקצועי רלבנטי בתחומים עסקיים וחברתיים מגוונים. על מנת לסייע לפיתוח קריטריונים רלבנטיים למשק הישראלי, הוזמנו לוועדה לאחר דירוג 2007 מנכ"לים ומנהלים בכירים מהעשירייה הראשונה בדירוג החברות הציבוריות ומהחמישיה הראשונה בדירוג החברות הפרטיות. ההזמנה תחודש מדי שנה בהתאם לתוצאות הדירוג.

שאלון דרוג מעלה 2008