תוצאות לפי פרקים

תוצאות לפי פרקי הדירוג השונים: אתיקה בעסקים, זכויות אדם וסביבת עבודה, מעורבות בקהילה, איכות סביבה וממשל תאגידי.
** לאיכות מירבית יש ללחוץ על התמונות

אתיקה | עלייה בפרסום וניהול קוד אתי
אחוז החברות בהן יש קוד אתי מבין החברות המשתתפות בדירוג
ethics

זכויות אדם וסביבת עבודה
diversity
*האחוז מתייחס לאחוז הנשים מבין 10% מקבלי השכר הגבוה בחברה

מעורבות בקהילה | עלייה בתרומה ממוצעת
community
תרומה ממוצעת וחציונית של חברות ציבוריות בדירוג (מיליוני ש"ח)

פרק איכות סביבה
environment

פרק ממשל תאגידי
govern1

govern2