תמונת מצב חברתית של המשק הישראלי 2011

נתונים סטטיסטיים מהדירוג
מניתוח תוצאות הדירוג עולה תמונת המצב החברתית של המשק הישראלי, כפי שמשתקפת בנתונים הבאים (האחוזים מבטאים את הנתון הממוצע מקרב החברות המשתתפות בדירוג):
להורדת טבלת הדירוג לחצו כאן
להורדת נתונים סטטיסטים לחצו כאו
להורדת נתונים סטטיסטים לפי שנים לחצו כאן

newsletter_index2
**לאיכות מירבית יש ללחוץ על התמונה

איכות סביבה
94% מהחברות היצרניות מדווחות בצורה נאותה על הטיפול באיכות סביבה.
62% מהחברות קבעו יעדים עסקיים לחסכון בחשמל, מים, פסולת וכד'. יעד ההפחתה הממוצע הוא כ- 5%.
90% מהחברות נותנות השירותים בדירוג מדווחות על מעבר ל"משרד ללא נייר".

סביבת עבודה
76% מבעלי השכר הגבוה בחברה הם גברים. אחוז הנשים בין מקבלות השכר הגבוה (24%) נותר ללא שינוי משמעותי מאז שנת 2006.
נשים מהוות כ- 12% מחברי הדירקטוריונים.
ערבים מהווים 7% מסך כל המועסקים בחברות המדורגות, ביחס ל- 17% שיעורם בגילאי העבודה.
אנשים עם מוגבלויות -מהווים כ- 1.1% ביחס ל- 6% שיעורם בגילאי העבודה.
ב- 84% מהחברות מתקיימות הדרכות בנושא הטרדה מינית.
143,000 עובדים מאורגנים בוועדים (ב- 41% מהחברות המשתתפות בדירוג).

אתיקה, ממשל תאגידי ודיווח
לכל החברות בדירוג קיים קוד אתי.
רק 63% מהחברות מגדירות מדדים ויעדים להטמעת אתיקה בארגון.
בכל ועדות הביקורת קיים רוב לדירקטורים חיצוניים בהתאם לדרישת החוק שנכנס לתוקף ב- 2010.
רק 60% מהדירקטוריונים עומדים בהמלצות ועדת גושן למינימום של שליש דירקטורים חיצוניים (חברות עם דבוקת שליטה).
מתוך 85 חברות בדירוג, רק 24 מפרסמות דו"ח אחריות תאגידית- 12 חברות יש ועדה לנושא אחריות תאגידית בדירקטוריון.

מעורבות בקהילה
התרומה המצרפית של החברות בדירוג היא כחצי מיליארד ₪.
התרומה הממוצעת היא 5.7 מיליון ₪, המהווה כ- 1% מהרווח לפני מס.
בעולם אחוז התרומה הממוצע מהרווח לפני מס הוא בין 1-3%.
58% מהחברות בדירוג תורמות מתחת ל- 2 מיליון ₪. רק 8 חברות תורמות מעל 10 מיליון ₪ בשנה.
87% מהחברות בדירוג מעודדת התנדבות. מצרפית מדובר בכ- 100,000 שעות התנדבות בקהילה.
כ- 80% מהחברות מציינות תרומות לנושא חינוך.

דירוג מעלה 2011- תמונת מצב