התייעלות באנרגיה כחלק מעדכון קריטריונים בדירוג מעלה 2020

העמקת השאלות בנושא התייעלות באנרגיה כחלק מעדכון קריטריונים בדירוג מעלה 2020

בעדכון הקריטריונים של דירוג מעלה לשנת 2020 נעשה מיקוד בתחום ההתייעלות באנרגיה כחלק מפרק איכות הסביבה. בפרק נעשה מיקוד על הפעולות שמבצעות החברות בין אם בתשתית הניהולית, צריכת האנרגיה במסגרת תהליך הייצור או התפעול או שלא במסגרתו, הסטת עומסים על פי שעות הפעילות, ניצול משאבי החום של החברה ובדיקות שונות להטמעת אנרגיות מתחדשות. כל אלו באים לקדם את הפרקטיקה הקיימת בחברות תוך חשיפה לכלים חדשים הקיימים בשוק.

השאלה בדירוג מעלה 2020:

התייעלות באנרגיה: אנא פרטו אילו פעולות מבוצעות בחברה? (סימון 4 סעיפים ומעלה – נקודה אחת, סימון 3 סעיפים – חצי נקודה)

בסיס

 • הוגדר  ממונה אנרגיה מוסמך  כאחראי על תחום ההתייעלות באנרגיה
 • קיימת מערכת לניהול אנרגיה לפחות באחד ממבני הארגון
 • ביצוע התעדה (בתהליכי התעדה) לפי תקן 50001 לניהול אנרגיה

צריכת אנרגיה במסגרת תהליך הייצור/התפעול (תהליכי ייצור במפעל, תשתיות הנדרשות לצורך מתן השירות וכו')

 • מיפוי פעולות להתייעלות באנרגיה לצמצום צריכת האנרגיה בתהליכי הייצור/תפעול השונים
 • הוערך פוטנציאל ההפחתה בצריכת האנרגיה הצפוי כתוצאה מיישום פעולות אלו
 • בוצעה בדיקה טכנו-כלכלית להערכת כדאיות הפעולות השונות

צריכת אנרגיה שלא במסגרת תהליך הייצור/תפעול (צריכת חשמל במשרדים או מפעל, מערכות תאורה וכד')

 • בוצע מיפוי של פעולות להתייעלות אנרגטית לצמצום צריכת האנרגיה
 • הוערך פוטנציאל ההפחתה בצריכת האנרגיה הצפוי כתוצאה מיישום פעולות אלו
 • בוצעה בדיקה טכנו-כלכלית להערכת כדאיות הפעולות השונות

הסטת עומסים על פי שעות הפעילות

 • בוצעה סקירה מקיפה לבדיקת הסטת צריכת האנרגיה על פי תעריפי תעו"ז (למשל, בחברה שאיננה נסמכת על ייצור חשמל עצמי – נבדקה אפשרות של העברת תהליך צורך אנרגיה לשעות הלילה)
 • יישום מסקנות והמלצות מהסקירה, על פי מדדים טכנו-כלכליים

ניצול משאבי חום

ביצוע סקר לאיתור פוטנציאל חום שיורי במסגרת תהליכי הייצור, הכולל גם בחינה טכו-כלכלית (למשל, קוגנרציה במערכות ייצור חום בחצר המפעל, ניצול חום מארובות פולטות לשם מערכות חילוף חום וכדומה)

 • מיצוי פוטנציאל ניצול חוזר של חום הנוצר בתהליכי הייצור/תפעול

אנרגיות מתחדשות

 • ..בחינה של פוטנציאל התקנת מערכות ייצור לאנרגיות מתחדשות (שטחי גג, פוטנציאל רוח וכד')
 • ביצוע עבודה טכנו-כלכלית לבחינת כדאיות ואפשרויות לביצוע פרויקטים אלו
 • הכנת תכנית ליישום אנרגיות מתחדשות כתלות באבני דרך כלכליות או בירוקרטיות (מחיר סף לכדאיות מבחינת עלות ומבחינת תמורה, מכסות ומגבלות בירוקרטיות במידה וקיימות

מהו דירוג מעלה?

דירוג מעלה, שהושק ב- 2006, מקנה לחברות הגדולות במשק כלים לניהול והטמעה של תחומי האחריות התאגידית. הדירוג מאפשר מדידה שנתית, מיפוי פערים והגדרת יעדים לשיפור ביחס לנורמות והסטנדרטים בישראל. הקריטריונים בדירוג נקבעים על ידי ועדה ציבורית עצמאית המורכבת ממומחי תוכן, אנשי אקדמיה, ראשי ארגונים חברתיים סביבתיים ונציגי המגזר העסקי. בשאלון מעלה 2020 עודכנו מספר נושאים חדשים בפרק איכות סביבה, ביניהם: התייעלות באנרגיה במסגרת תהליכי ייצור/תפעול ובכלל בשיתוף עם משרד האנרגיה. נוסעים נוספים חדשים בפרק הינם: בנייה ירוקה לחברות בנייה וניהול נדל"ן, לצד הצלת מזון, כלכלה מעגלית ועוד.

רוצים לשמוע עוד או להצטרף לדירוג מעלה? לפרטים נוספים