Giving in numbers 2011

מחקר של CECP

הסקר מרכז מידע שנאסף מ-184 חברות, מתוכן 63 מרשימת מאה החברות המובילות של Fortune 500. המחקר, השביעי במספר, מציג את המגמות העיקריות בפילנתרופיה תאגידית. החברות שנסקרו במחקר תרמו יחדיו מעלה 15.5 מליארד דולר.
 

השאלה המרכזית של המחקר היא כיצד התרומה של תאגידים הגיבה למשבר העולמי?
מגמות עיקריות שנמצאו הן –

החציון של התרומה עמד על 22 מיליון דולר
94% מהחברות תרמו בין השאר דרך נתינת מוצרים
89% מהחברות הפעילו תוכנית התנדבות לעובדים כחלק מהנתינה שלהם
81% דיווחו כי יש הן מפעילות קרן מטעמן
פיתוח ושיפור הבריאות, החינוך, הקהילה ופיתוח כלכלי היו היעדים העיקריים שהחברות ניסו להשיג

בנוסף, הפעם הדוח מחקיר פרקים המתמקדים ב-
תרומה בעת מיתון
ניתוח של מקבלי התרומה
שיתוף המשקיעים והעובדים בתרומה
ארגון, מוטיבציה והעלות של פרוייקטים פילנתרופים

 

giving in nubers 2011

למחקר המלא לחץ כאן